ROWES 2.0 oferuje:

 

1. Bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy w PS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w postaci:

 1. stawki jednostkowej na utworzenie miejsca pracy w PS w wysokości 35 212,00 zł, przy czym maksymalna łączna kwota wsparcia przyznana dla jednego podmiotu nie może być większa niż pięciokrotność (w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Kierownika ROWES -dziesięciokrotność) w/w stawki jednostkowej.
 2. stawki jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy w PS w łącznej wysokości na miejsce pracy:
  – 38 178,00 zł w okresie do 30 czerwca 2024 r. oraz 38 700,00 w okresie od 1 lipca 2024 r. w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy,
  – 28 634,00 zł w okresie do 30 czerwca 2024 r. oraz 29 026,00 w okresie od 1 lipca 2024 r. w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy,
  – 19 089,00 zł w okresie do 30 czerwca 2024 r. oraz 19 350,00 w okresie od 1 lipca 2024 r. w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy lub w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¼ etatu przez 12 miesięcy dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Stawki jednostkowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy można wykorzystać tylko łącznie, tj. PS nie może skorzystać tylko z jednej ze stawek.

O udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy może ubiegać się:

 1. grupa inicjatywna tworząca przedsiębiorstwo społeczne,
 2. podmiot ekonomii społecznej przekształcany w przedsiębiorstwo społeczne,
 3. przedsiębiorstwo społeczne,
  Całkowity okres trwałości miejsc pracy utworzonych z udziałem ww. środków wynosi 18 miesięcy (od dnia utworzenia miejsca pracy), tj. okres 12 miesięcy utrzymania miejsca pracy oraz dodatkowe 6 miesięcy po zakończeniu finansowania.
  Szczegóły uzyskania wsparcia znajdują się w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy oraz wsparcia reintegracyjnego w Regionalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0.

2. Możliwość dofinansowania do realizacji indywidulanych planów reintegracyjnych dla nowych pracowników PS.

 

Dofinansowanie realizacji IPR powiązane jest z wypłatą wsparcia reintegracyjnego i w całym okresie realizacji IPR wynosi do 300% minimalnego wynagrodzenia za pracę (zgodnie z wartością tego wskaźnika obowiązującą na dzień podpisania umowy o udzielenie wsparcia reintegracyjnego) na jednego pracownika.

Wsparcie, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy wyłącznie na nowozatrudnianych pracowników u Odbiorcy wsparcia reintegracyjnego i może być świadczone również bez przyznawania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS.

Wydatki w ramach wsparcia reintegracyjnego mają dotyczyć działań z zakresu reintegracji społecznej i reintegracji zawodowej, skierowanych bezpośrednio do pracownika lub zespołu Odbiorcy wsparcia reintegracyjnego i mają na celu zwiększenie możliwości udziału w życiu społecznym i zawodowym osoby objętej IPR.

OWES dokonuje refundacji wydatków przedłożonych przez Odbiorcę wsparcia reintegracyjnego na realizację IPR.

 

3. Dodatkowe wsparcie w postaci m.in. animacji lokalnej, doradztwa, szkoleń, których celem jest pobudzenie aktywności lokalnej, tworzenie i rozwój działalności PES/PS oraz realizacja usług społecznych.

Ze wsparcia ROWES 2.0 skorzystać mogą zwłaszcza:

 1. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o ekonomii społecznej (m.in. osoby bezrobotne, osoby poszukujące pacy, osoby niepełnosprawnościami, osoby z zaburzeniami psychicznymi, absolwenci centrów i klubów integracji społecznej, osoby usamodzielniane, osoby opuszczające zakłady pracy, osoby starsze, osoby które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą),
 2. osoby planujące założenie lub podjęcie pracy w PS/PES (mogą to być osoby pracujące, prowadzące własną firmę, które zamierzają założyć PES/PS, osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub planujące zmienić miejsce pracy),
  – osoby prawne planujące założenie PES/PS (np. organizacje pozarządowe, które chcą się przekształcić w PS, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne, które chcą założyć PES/PS),
 3. PES/PS i ich kadra zarządzająca oraz pracownicy,
 4. pracownicy podmiotów integracji i pomocy społecznej (np. ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centów pomocy rodzinie, centrów usług społecznych, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej).

Podmiotami tworzącymi
Regionalny Ośrodek Wspieranie Ekonomii Społecznej,
jest konsorcjum

Lider

Logo FRES

Partnerzy

Logo CSR
Logo Gliwice