Procedura przyznania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy składa się z dwóch etapów:

  1. naboru pomysłów biznesowych oraz
  2. konkursu wniosków.

Przebieg wsparcia ukierunkowanego na przygotowanie podmiotu do udziału w konkursie dotacji, o którym mowa w pkt 2, zawierać może m.in. następujące elementy: doradztwo ogólne, doradztwo biznesowe, doradztwo specjalistyczne, szkolenia.
Wsparcie finansowe może zostać przyznane podmiotom po spełnieniu niżej wymienionych wymogów:

  • zakwalifikowaniu do projektu,
  • złożenie poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza pomysłu biznesowego,
  • uzyskanie pozytywnej oceny Komisji Rekrutacyjnej,
  • zaliczeniu bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego w ramach Projektu w wymiarze zaakceptowanego przez doradcę biznesowego,
  • złożenie w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionego i podpisanego Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w PS wraz z biznesplanem oraz z innymi wymaganymi załącznikami wskazanym w Regulaminie,
  • uzyskanie pozytywnej oceny Komisji Oceny Wniosków.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie finansowe oraz wzory niezbędnych dokumentów znajdują się w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy oraz wsparcia reintegracyjnego w Regionalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0.

Podmiotami tworzącymi
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej,
jest konsorcjum

Lider

Logo FRES

Partnerzy

Logo CSR
Logo Gliwice