Projekt „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0”

 

Realizowany w konsorcjum:

 • Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej – Lider,
 • Partnerzy:
 • Centrum Społecznego Rozwoju,
 • Gliwice – Miasto na prawach powiatu (realizatorem jest Centrum 3.0 – Gliwicki
  Ośrodek Działań Społecznych)

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Wartość projektu: 27 708 168,43 zł
Wartość dofinansowania: 26 997 227,40 zł
Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2024 do 30 czerwiec 2029 r.
Celem ROWES 2.0 jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie tworzenia dla nich nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) oraz wzmocnienie i ekonomizacja sektora ekonomii społecznej (ES) na terenie woj. śląskiego, za szczególnym uwzględnieniem powiatów:

 • Tychy,
 • Zabrze,
 • Mysłowice,
 • Jaworzno,
 • Gliwice,
 • Powiat Gliwicki,
 • Mikołów,
 • powiat pszczyński,
 • powiat bieruńsko-lędziński.
ROWES 2.0 oferuje:
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy w PS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • możliwość dofinansowania do realizacji indywidulanych planów reintegracyjnych dla nowych pracowników PS,
 • dodatkowe wsparcie w postaci m.in. animacji lokalnej, doradztwa, szkoleń, których celem jest pobudzenie aktywności lokalnej, tworzenie i rozwój działalności PES/PS oraz realizacja usług społecznych.
Ze wsparcia ROWES 2.0 skorzystać mogą zwłaszcza:
 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o ekonomii społecznej (m.in. osoby bezrobotne, osoby poszukujące pacy, osoby niepełnosprawnościami, osoby z zaburzeniami psychicznymi, absolwenci centrów i klubów integracji społecznej, osoby usamodzielniane, osoby opuszczające zakłady karne, osoby starsze, osoby które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą),
 • osoby planujące założenie lub podjęcie pracy w PS/PES (mogą to być osoby pracujące, prowadzące własną firmę, które zamierzają założyć PES/PS, osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub planujące zmienić miejsce pracy),
 • osoby prawne planujące założenie PES/PS (np. organizacje pozarządowe, które chcą się przekształcić w PS, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne, które chcą założyć PES/PS),
 • PES/PS i ich kadra zarządzająca oraz pracownicy,
 • pracownicy podmiotów integracji i pomocy społecznej (np. ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centów pomocy rodzinie, centrów usług społecznych, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej).

Wsparciem w projekcie objętych zostanie co najmniej 226 podmiotów ekonomii społecznej.

Utworzonych zostanie min. 212 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w PS.

Konsorcjum ROWES 2.0 posiada akredytację i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej nadany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Zadania ROWES 2.0, sposób jego funkcjonowania oraz świadczenia usług są zgodne z aktualnymi Standardami OWES.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie.

Podmiotami tworzącymi
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej,
jest konsorcjum

Lider

Logo FRES

Partnerzy

Logo CSR
Logo Gliwice