Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 ogłasza otwarcie naboru Formularzy pomysłów biznesowych:

 1. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły, tj. formularze można składać przez cały okres realizacji projektu ROWES 2.0.
 2. Formularz pomysłu biznesowego składany jest na wzorze stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy oraz wsparcia reintegracyjnego w Regionalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0.
 3. Formularz można złożyć podpisany w formie papierowej w godzinach funkcjonowania biur lub za pośrednictwem poczty, pod adresami:
  • Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Jana Pawła II 4, 43-190 Mikołów,
  • Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Barona 30 pok. 413, 43-100 Tychy,
 4. Formularz można również złożyć wniosek w formie elektronicznej podpisane  poprzez profil zaufany lub podpis kwalifikowany, na adres e-mail:
  • Centrum Społecznego Rozwoju: biuro@csr.biz.pl
  • Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
 5. Nabór Formularzy pomysłów biznesowych jest I etapem procedury konkursowej i jego pozytywne przejście pozwala na wypracowanie i złożenie Wniosku wraz z biznesplanem w ramach II etapu.
 6. Do naboru zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy oraz wsparcia reintegracyjnego w Regionalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy oraz wsparcia reintegracyjnego w Regionalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0.
 2. Formularz pomysłu biznesowego ROWES 2.0