W związku z dostosowaniem Regulaminu Przyznawania Dotacji na Utworzenie Miejsc Pracy do obowiązujących wytycznych wprowadza się następującą zmianę:

Z grupy osób, na zatrudnienie których może zostać przyznana dotacja wyklucza się osoby długotrwale bezrobotne.

Zmiana wynika z zapisów podrozdziału 4.2 Wytycznych zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Aneks do Regulaminu Przyznawania Dotacji Na Utworzenie Miejsc Pracy 07.04.2017