W dniu dzisiejszym, tj. 2 kwietnia 2020 r. Grupa Sterująca ROWES 2.0 podjęła decyzję o zmianie Regulaminu Wsparcia Finansowego:

§12 – otrzymuje brzmienie

9. Operator dopuszcza możliwość zatrudniania osób na które przyznawana jest dotacja w wymiarze 1⁄4 etatu w okresie do 3 miesięcy od podpisania umowy dotacyjnej, jak również w innych uzasadnionych okolicznościach na wniosek Przedsiębiorstwa Społecznego. Oceny tej dokonuje operator wsparcia finansowego.

Zmiana ta jest odpowiedzią na obecną sytuację w naszym kraju i daje przedsiębiorstwom społecznym możliwość zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracowników do 1/4 etatu na czas kryzysu. W tym celu PS musi zwrócić się do operatora (Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej lub Centrum Społecznego Rozwoju) z wnioskiem o wyrażenie zgody na taką zmianę. Wzór wniosku zostanie opublikowany w najbliższym czasie.

Wniosek można pobrać pod adresem Wniosek o zmniejszenie wymiaru etatu