W oparciu o zasadę konkurencyjności ogłaszamy zamówienie, którego przedmiotem jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkolenia dla 1 osoby z zamówień publicznych z uwzględnieniem nowelizacji z 2016 roku dla uczestników projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkie informacje dostępne w ogłoszeniu opublikowanym w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1048695 lub bezpośrednio w pliku: Zapytanie ofertowe z dnia 8 sierpnia 2017 roku wraz z załącznikami.