Centrum Społecznego Rozwoju ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji specjalisty ds. diagnozy stanu Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej, spiętej w jedną całość w siedzibie Zamawiającego: Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Wyszyńskiego 8, 43-173 łaziska Górne, II piętro, pok. 23 osobiście lub przez doręczyciela. Termin składania ofert upływa 21 września 2015 roku o godz. 12:00.

Załączniki:

  1. zalacznik_1_formularz_ofertowy
  2. zalacznik_2_cv
  3. zalacznik_3_oswiadczenie-o-braku-powiazan
  4. zalacznik_4_standardy_owes
  5. zapytanie-ofertowe-specjalisty-ds-diagnozy-stanu-pes-i-ps-07-09-2016