Dotyczące pełnienia funkcji członka komisji oceny wniosków w związku z realizacją projektu pn.
„Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie
społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie
sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Załączniki :