W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 8 września 2017 roku dotyczącego przeprowadzenia kursu rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów dla 1 uczestnika projektu, w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., wyłoniono Wykonawcę:

  • Educators Małgorzata Stańczyk – z ofertą 1 650,00 zł