W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 7 września 2017 roku dotyczącego przeprowadzenia warsztatu porozumienia bez przemocy dla 1 osoby, w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono Wykonawcę:

  • NVC ZONE SP. Z O.O. – z ofertą 1 500,00 zł