W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym w dniu 02.05.2016 dotyczącym pełnienia funkcji członka Komisji Oceny Wniosków w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego publikujemy wyniki zapytania ofertowego.

W przypadku oferentów umieszczonych na liście rezerwowej konsorcjum ROWES zastrzega sobie prawo do kontaktu, według kolejności na liście rezerwowej, w przypadku rezygnacji przez osoby wybrane na członków komisji przed jak i w trakcie realizacji zadań wymienionych w zapytaniu.

Do pobrania: