Szkolenia

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 w ramach prowadzonych ścieżek wsparcia dla grup i podmiotów objętych wsparciem prowadzi szkolenia w zakresie:

  • tworzenia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
  • prowadzenia działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów podmiotów ekonomii społecznej),
  • zarządzania organizacją, planowania strategicznego, zarządzania finansowego, zarządzania zasobami ludzkimi,
  • aspektów prawnych, finansowych, rachunkowych działalności w sferze ekonomii społecznej,
  • tworzenia biznesplanów oraz marketingu (w tym badań rynku, tworzenia strategii cenowej, pozyskiwania klientów, etc.),
  • budowania powiązań kooperacyjnych,
  • restrukturyzacji działalności,
  • zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym,
  • umiejętności społecznych (budowania szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencji związanych z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Osoby prowadzące szkolenia dbają o najwyższą jakość i ciągłe doskonalenie swojej wiedzy. ROWES 2.0 dla każdego szkolenia określa wymagania dotyczące doświadczenia oraz kompetencji trenerów.