Uczestnicy seminariumW dniu 24 maja w Sali sesyjnej starostwa powiatowego w Pszczynie odbyło się organizowane przez  Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej i Lokalną Grupę Działania „Ziemia Pszczyńska” seminarium: Wspieranie realizacji inicjatyw społecznych w Powiecie Pszczyńskim. Seminarium otworzył starosta pszczyński Paweł Sadza. Podkreślił jego osobiste zaangażowanie w działania związane z organizacjami pozarządowymi. Wskazał, iż ona sam „wywodzi” się z trzeciego sektora. Przełomowym punktem wypowiedzi starosty była zapowiedź powołania Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych, która spotkała się z entuzjazmem zgromadzonych. Następnie wygłaszane były wykłady dotyczące sposobów wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, jak również ogólnego wsparcia dla organizacji pozarządowych.

Głos zabrała Sylwia Figula-Pająk – prezes Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”. Ofertę wsparcia aktywności społecznej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska” przedstawiła jej przedstawicielka Anna Harazin. Zgromadzeni zostali zapoznani z możliwościami pozyskania dofinansowania różnych działalności ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.

Kolejnym punktem seminarium było wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – pana Marcina Stempniaka, który omówił temat „Dofinansowania inicjatyw i usług społecznych w ramach programów unijnych”, a w szczególności tych, w których reprezentowany przez prelegenta urząd sprawuje rolę instytucji pośredniczącej. Słuchacze dowiedzieli się o różnicach jakie zaszły w tym przedmiocie w związku z nowym okresem programowania na lata 2014-2020.

Następnie wystąpił Piotr Bańczyk – kierownik Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przedstawił dobre praktyki w zakresie budowania partnerstw organizacji pozarządowych oraz sektora publicznego i prywatnego. Piotr Bańczyk jest również Prezesem Stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą w Łaziskach Górnych, które jest afiliowanym Ośrodkiem Działaj Lokalnie – projektu ramach którego wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości i zapoznał przedstawicieli NGO z możliwościami aplikowania o dofinansowania w ramach tego programu.

Jako ostatni wystąpił Michał Kosobudzki – pracownik Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, który omówił sposób wykorzystania potencjału społecznego- na podstawie pracy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgromadzeni zostali zaproszeniu do uczestnictwa w inicjatywie Śląskiej Platformy Przeciwko Nienawiści oraz przedstawiona została ciekawa idea Kopert Życia (kopert z niezbędnymi informacjami o osobach starszych, samotnie zamieszkujących – dla ratowników medycznych), którą RPO coraz bardziej rozpowszechnia. Następnie zostały omówione  zmiany przepisów prawnych dotyczących sektora ekonomii społecznej (ustaw: Prawo o stowarzyszeniach, o spółdzielniach socjalnych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) i ich wpływ na współpracę międzysektorową.

Seminarium zakończyło się dyskusją na temat przedstawionych podczas spotkania tematów, ze szczególnym uwzględnieniem partnerstw publiczno-prywatnych i ogólnej współpracy z trzecim sektorem.