Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0 ogłasza nabór pomysłów biznesowych (I etap) oraz konkurs dotacji (II etap). Udział w II etapie uwarunkowany jest przede wszystkim pozytywnym ukończeniem I etapu. Na każdym z etapów konieczne jest przed złożeniem skonsultowanie swojego pomysłu/biznesplanu z doradcą biznesowym ROWES 2.0. Oba etapy prowadzone są w sposób ciągły, a ocena poszczególnych wniosków/formularzy przeprowadzana jest co najmniej raz na 2 miesiące, przy czym w uzasadnionych przypadkach komisje mogą odbywać się częściej.

Wszystkie pozostałe zasady dotyczące przyznawanego wsparcia można uzyskać u doradców biznesowych i/lub w Regulaminie Wsparcia Finansowego:

Regulamin Wsparcia Finansowego 19.12.2018 – wersja aktualna

Regulamin Wsparcia Finansowego 19.12.2018 – nieaktualna wersja

 

Dokumenty wymagane w naborze pomysłów biznesowych:

 1. Formularz-Pomysłu-Biznesowego.
 2. Kompletne formularze zgłoszeniowe wymagane dla Wnioskodawców rozpoczynających zgłoszeniem na nabór udział w projekcie, wypełnione na wzorze zamieszczonym w zakładce „Do pobrania”, odpowiednie dla przystępujących do naboru:
  a) osób fizycznych:
  – Formularz zgłoszeniowy osób fizycznych,
  – Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych,
  b) instytucji (osób prawnych):
  – Formularz zgłoszeniowy instytucji,
  – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  – Oświadczenie o pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń potwierdzających otrzymanie pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych.

 

Dokumenty wymagane w konkursie dotacji:

 1. Wniosek-o-przyznanie-dotacji-inwestycyjnej
 2. Biznesplanzałącznikiem 5a Biznesplan Część finansowa, który musi być dostarczony poza wersją wydrukowaną również w postaci elektronicznej edytowalnej,
 3. Deklaracje osób spełniających wymagania określone w § 1 ust 4 oraz § 3 ust 5 regulaminu, które mają zostać zatrudnione na nowo utworzonym stanowisku pracy,
 4.  Zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający status osoby należącej do grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dla osób wskazywanych do zatrudnienia na nowotworzonych miejscach pracy (zaświadczenie, orzeczenie itp. – zgodnie z wymaganiami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym);
 5. Formularze zgłoszeniowe osób fizycznych wraz z oświadczeniem uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych, od osób, na które Wnioskodawca ubiega się o dotację – wymagane, jeśli osoby te nie uczestniczyły w Projekcie do czasu złożenia Wniosku o dotację, formularz ten oraz oświadczenie można znaleźć w zakładce „do pobrania” ,
 6. Wniosek-o-przyznanie-pomocy-pomostowej, w przypadku ubiegania się o daną formę wsparcia,
 7. Oświadczenie-Istniejących-Wcześniej-Podmiotów- – wymagane wyłącznie od istniejących wcześniej PS i ekonomizujących się PES,
 8. Oświadczenie-nowotworzonego-przedsiębiorstwa-społecznego – wymagane wyłącznie od nowoutworzonych PS,
 9. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wymagane wyłącznie od istniejących wcześniej PS i ekonomizujących się PES,
 10. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu, oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych lub zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy – wymagane wyłącznie od istniejących wcześniej PS i ekonomizujących się PES,
 11. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok, a w przypadku składania wniosku w 4 kwartale roku, również sprawozdanie za pierwsze półrocze danego roku – wymagane wyłącznie od istniejących wcześniej PS i ekonomizujących się PES.
 12. Oświadczenie o otrzymanych wcześniej dotacjach na utworzenie miejsc pracy – wymagane wyłącznie od istniejących wcześniej PS i ekonomizujących się PES.
 13. Pismo-przewodnie zawierające wykaz wszystkich dokumentów składanych wraz ze wnioskiem.
  W przypadku składania wniosku przez podmioty prawne wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu (oddziału z osobowością prawną) zgodnie z KRS, a w przypadku pełnomocnictwa winno być ono podpisane przez osoby widniejące w KRS.

Aktualizacja: W załączniku 5a nie jest konieczne uzupełnianie 3 roku planowanej działalności (n+2) w arkuszach Rachunek zysku i strat oraz Koszty wg. rodzaju.

Kompletny regulamin wraz z wszystkimi załącznikami:

Regulamin Wsparcia Finansowego z złącznikami (aktualna wersja) 19.12.2018

Regulamin Wsparcia Finansowego z załącznikami 19.12.2018 – komplet z załącznikami wersja nieaktualna