Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza konkurs dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Konkurs prowadzony jest w ramach projektu pt.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” o numerze: RPSL.09.03.01-24-013A/15-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do konkursu zastosowanie mają przepisy Regulamin Przyznawania Dotacji Na Utworzenie Miejsc Pracy W Przedsiębiorstwach Społecznych Oraz Podmiotach Ekonomii Społecznej Pod Warunkiem Ich Przekształcenia W Przedsiębiorstwa Społeczne, obowiązujących przepisów prawa oraz:

 1. dokumentacji konkursowej konkursu nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 prowadzonego w ramach RPO WSL 2014-2020,
 2. Regulaminu Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przez ROWES.

Konkurs stanowi drugi etap procedury konkursowej umożliwiającej otrzymanie dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym w nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych, w istniejących przedsiębiorstwach społecznych i w podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne.

Pozytywne zakończenie procedury konkursowej wiąże się z uzyskaniem prawa do wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub wsparcia pomostowego, pod warunkiem podpisania Umowy dotacyjnej i/lub umowy udzielenia wsparcia pomostowego. Przy czym w ramach konkursu dostępne jest wsparcie finansowe w postaci dotacji w wysokości 80 000,00 zł.

Wnioskodawcy, których pomysły uzyskają pozytywną ocenę Komisji Oceny Wniosków otrzymają dodatkowo wsparcie w postaci m.in.: doradztwa ogólnego, doradztwa biznesowego, doradztwa specjalistycznego, szkoleń.

Wszystkie formy wsparcia są świadczone bezpłatnie.

Termin składania wniosków trwa 18 dni roboczych i upływa w dniu 01.12.2017 o godzinie 12:00. Jako termin złożenia w przypadku wysyłki pocztą uznaje się datę wpływu.

Zgłoszenie do konkursu musi zostać złożone na Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. W przypadku nowoutworzonego przedsiębiorstwa społecznego:

1)  potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku osób, które ukończyły cykl szkoleniowo-doradczy w ramach projektów innych akredytowanych OWES,

2)  deklaracje osób spełniających wymagania określone w § 1 ust 4 oraz § 3 ust 3 regulaminu, które mają zostać zatrudnione na nowo utworzonym stanowisku pracy (dodatkowo konieczne jest złącznie Formularzu zgłoszeniowego osób fizycznych oryginału wraz z załącznikami (np. zaświadczenie o III profilu pomocy, kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności podpisana za zgodność przez osobę widniejącą na dokumencie itp.) w przypadku gdy osoby, na które planowane jest wsparcie dotacyjne, nie brały wcześniejszego udziału w projekcie),

3)  Biznesplan na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego (wspólny dla danego przedsiębiorstwa społecznego),

4)  Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,

5)  harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego (jeśli dotyczy),

6)  Oświadczenie o kwalifikowalności VAT,

7)  Oświadczenie nowoutworzonego przedsiębiorstwa społecznego,

8)  wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, w przypadku spełniania przez Wnioskodawcę wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz w § 6 ust. 2.

9)  pismo przewodnie zawierające wykaz wszystkich dokumentów składanych wraz ze wnioskiem.

 

 1. W przypadku istniejącego przedsiębiorstwa społecznego:

1)  Biznesplan na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego,

2)  Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,

3)  harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego (jeśli dotyczy),

4)  wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, w przypadku spełniania przez Wnioskodawcę wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz w § 6 ust. 2,

5)  deklaracje osób spełniających wymagania określone w § 1 ust 4 oraz § 3 ust 3 regulaminu, które mają zostać zatrudnione na nowo utworzonym stanowisku pracy (dodatkowo konieczne jest złącznie Formularzu zgłoszeniowego osób fizycznych oryginału wraz z załącznikami (np. zaświadczenie o III profilu pomocy, kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności podpisana za zgodność przez osobę widniejącą na dokumencie itp.) w przypadku gdy osoby, na które planowane jest wsparcie dotacyjne, nie brały wcześniejszego udziału w projekcie),

6)  formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

7)  Oświadczenie Istniejących Wcześniej Przedsiębiorstw Społecznych I Ekonomizujących Się Podmiotów Ekonomii Społecznej,

8)  oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do konkursu, oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub

9)  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu, oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych lub zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy,

10)   oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT,

11)   sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.

12)   pismo przewodnie zawierające wykaz wszystkich dokumentów składanych wraz ze wnioskiem.

 

 1. W przypadku podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne:

1)  Biznesplan na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego,

2)  Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,

3)  harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego (jeśli dotyczy),

4)  wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, w przypadku spełniania przez Wnioskodawcę wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz w § 6 ust. 2,

5)  deklaracje osób spełniających wymagania określone w § 1 ust 4 oraz § 3 ust 3 regulaminu, które mają zostać zatrudnione na nowo utworzonym stanowisku pracy (dodatkowo konieczne jest złącznie Formularzu zgłoszeniowego osób fizycznych oryginału wraz z załącznikami (np. zaświadczenie o III profilu pomocy, kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności podpisana za zgodność przez osobę widniejącą na dokumencie itp.) w przypadku gdy osoby, na które planowane jest wsparcie dotacyjne, nie brały wcześniejszego udziału w projekcie),

6)  formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

7)  Oświadczenie Istniejących Wcześniej Przedsiębiorstw Społecznych I Ekonomizujących Się Podmiotów Ekonomii Społecznej,

8)  oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu, oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub

9)  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu, oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych lub zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy,

10)   oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT.

11)   pismo przewodnie zawierające wykaz wszystkich dokumentów składanych wraz ze wnioskiem.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ROWES – konkurs dotacyjny” można składać osobiście lub przez pełnomocnika pod adresami:

Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Jana Pawła II 1/2, 43-190 Mikołów, (tel.: 32 720 23 16)

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Staromiejska 6/8, 40-013 Katowice, (tel.: 501 696 644)

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno. (tel.: 32 615 09 78)

Możliwa jest również wysyłka drogą pocztową. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo Regulaminie Przyznawania Dotacji Na Utworzenie Miejsc Pracy W Przedsiębiorstwach Społecznych Oraz Podmiotach Ekonomii Społecznej Pod Warunkiem Ich Przekształcenia W Przedsiębiorstwa Społeczne.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Przyznawania Dotacji Na Utworzenie Miejsc Pracy
 2. Załącznik-nr-1-do-regulaminu-dotacji-Wniosek-o-przyznanie-dotacji-inwestycyjnej
 3. Załącznik-nr-2-do-regulaminu-dotacji-biznesplan
 4. Załącznik-nr-3-do-regulaminu-dotacji-Harmonogram-rzeczowo-finansowy-inwestycji
 5. Załącznik-nr-4-do-regulaminu-dotacji-Harmonogram-rzeczowo-finansowy-wsparcia-pomostowego
 6. Załącznik-nr-5-do-regulaminu-dotacji-Deklaracja-Osoby
 7. Załącznik-nr-6-do-regulaminu-dotacji-Oświadczenie-o-kwalifikowalności-VAT
 8. Załącznik-nr-7-do-regulaminu-dotacji-wniosek-o-przyznanie-pomocy-pomostowej
 9. Załącznik-nr-8-do-regulaminu-dotacji-wniosek-o-przyznanie-przedêu╛onej-pomocy-pomostowej
 10. Załącznik-nr-10-do-regulaminu-dotacji-umowa-o-dofinansowanie
 11. Załącznik-nr-11-do-regulaminu-dotacji-umowa-o-podstawowe-przedłużone-wsparcie-pomostowe
 12. Załącznik-nr-12-do-regulaminu-dotacji-wniosek-odwoêawczy
 13. Załącznik-nr-13-do-regulaminu-dotacji-Krajowy_Program_Rozwoju_Ekonomii_Spolecznej_wersja_17.09.2013
 14. Załącznik-nr-14-do-regulaminu-dotacji-Regionalny-program-rozwoju-ekonomii-społecznej-w-województwie-śląskim-do-roku-2020
 15. Załącznik-nr-15-do-regulaminu-dotacji-Wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsięwzięć
 16. Załącznik-nr-16-do-regulaminu-dotacji-Oświadczenie-Istniejących-Wcześniej-Podmiotów-
 17. Załącznik-nr-17-do-regulaminu-dotacji-Oświadczenie-nowoutworzonego-przedsiębiorstwa-społecznego
 18. Załącznik-nr-18-do-regulaminu-dotacji-lista-osób-preferowanych
 19. Załącznik-nr-19-do-regulaminu-dotacji-katalog-sfer-rozwojowych
 20. Załącznik-nr-20-do-regulaminu-dotacji-Pismo-przewodnie

 

 1. Załącznik nr 9 do regulaminu dotacji Regulamin Komisji Oceny Wniosków
 2. Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-Komisji-Oceny-Wniosków-Karta-oceny-formalnej
 3. Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Komisji-Oceny-Wniosków-Karta-oceny-merytorycznej
 4. Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-Komisji-Oceny-Wniosków-Deklaracja-bezstronności-i-poufności-