business-1297332_640Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza konkurs dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Konkurs prowadzony jest w ramach projektu pt.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” o numerze: RPSL.09.03.01-24-013A/15-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do konkursu zastosowanie mają przepisy Regulaminu Przyznawania Dotacji Na Utworzenie Miejsc Pracy W Przedsiębiorstwach Społecznych Oraz Podmiotach Ekonomii Społecznej Pod Warunkiem Ich Przekształcenia W Przedsiębiorstwa Społeczne, obowiązujących przepisów prawa oraz:

 1. dokumentacji konkursowej konkursu nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 prowadzonego w ramach RPO WSL 2014-2020,
 2. Regulaminu Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przez ROWES.

Konkurs stanowi drugi etap procedury konkursowej umożliwiającej otrzymanie dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym w nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych, w istniejących przedsiębiorstwach społecznych i w podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne.

Pozytywne zakończenie procedury konkursowej wiąże się z uzyskaniem prawa do wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub wsparcia pomostowego, pod warunkiem podpisania Umowy dotacyjnej i/lub umowy udzielenia wsparcia pomostowego.

Umowy dotacyjne podpisywane będą po rozstrzygnięciu konkursu i uzyskaniu przez Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej akredytacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Wnioskodawcy, których pomysły uzyskają pozytywną ocenę Komisji Oceny Wniosków otrzymają dodatkowo wsparcie w postaci m.in.: doradztwa ogólnego, doradztwa biznesowego, doradztwa specjalistycznego, szkoleń.

Wszystkie formy wsparcia są świadczone bezpłatnie.

Termin składania wniosków trwa 15 dni roboczych i upływa w dniu 18.05.2016 r. o godzinie 12:00. Jako termin złożenia w przypadku wysyłki pocztą uznaje się datę nadania.

Zgłoszenie do konkursu musi zostać złożone na Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc wraz z wymaganymi załącznikami:

 

1.    W przypadku nowoutworzonego przedsiębiorstwa społecznego:

1)      Deklaracje osób spełniających wymagania określone w § 1 ust 4 oraz § 3 ust 3 regulaminu, które mają zostać zatrudnione na nowo utworzonym stanowisku pracy,

2)      Biznesplan na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego  (wspólny dla danego przedsiębiorstwa społecznego),

3)      Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,

4)      harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego (jeśli dotyczy),

5)      Zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający zakwalifikowanie do III profilu pomocy i/lub o niepełnosprawności– w przypadku osób kwalifikujących się do dotacji w związku z bezrobociem i/lub niepełnosprawnością;

6)      Formularze zgłoszeniowe osób fizycznych dla osób na które Wnioskodawca ubiega się o dotację – wymagane jeśli osoby te nie uczestniczyły w Projekcie do czasu złożenia Wniosku o dotację, formularz ten można znaleźć w zakładce „do pobrania” na stronie www.rowes.com.pl,

7)      Oświadczenie o kwalifikowalności VAT,

8)      Oświadczenie nowoutworzonego przedsiębiorstwa społecznego,

9)      Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, w przypadku spełniania przez Wnioskodawcę wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz w § 6 ust. 2 Regulaminu.

 

2.    W przypadku istniejącego przedsiębiorstwa społecznego:

1)      Biznesplan na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego,

2)      Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,

3)      Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego (jeśli dotyczy),

4)      Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, w przypadku spełniania przez Wnioskodawcę wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz w § 6 ust. 2 Regulaminu,

5)      Deklaracje osób spełniających wymagania określone w § 1 ust 4 oraz § 3 ust 3 regulaminu, które mają zostać zatrudnione na nowo utworzonym stanowisku pracy,

6)      Zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający zakwalifikowanie do III profilu pomocy i/lub o niepełnosprawności – w przypadku osób kwalifikujących się do dotacji w związku z bezrobociem i/lub niepełnosprawnością;

7)      Formularze zgłoszeniowe osób fizycznych dla osób na które Wnioskodawca ubiega się o dotację – wymagane jeśli osoby te nie uczestniczyły w Projekcie do czasu złożenia Wniosku o dotację, formularz ten można znaleźć w zakładce „do pobrania” na stronie www.rowes.com.pl,

8)      Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

9)      Oświadczenie Istniejących Wcześniej Przedsiębiorstw Społecznych I Ekonomizujących Się Podmiotów Ekonomii Społecznej,

10)   Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do konkursu, oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub

11)   Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu, oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych lub zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy,

12)   Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT,

13)   Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.

 

3.    W przypadku podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne:

1)      Biznesplan na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego,

2)      Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,

3)      Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego (jeśli dotyczy),

4)      Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, w przypadku spełniania przez Wnioskodawcę wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz w § 6 ust. 2 Regulaminu,

5)      Deklaracje osób spełniających wymagania określone w § 1 ust 4 oraz § 3 ust 3 regulaminu, które mają zostać zatrudnione na nowo utworzonym stanowisku pracy,

6)      Zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający zakwalifikowanie do III profilu pomocy i/lub o niepełnosprawności – w przypadku osób kwalifikujących się do dotacji w związku z bezrobociem i/lub niepełnosprawnością;

7)      Formularze zgłoszeniowe osób fizycznych dla osób na które Wnioskodawca ubiega się o dotację – wymagane jeśli osoby te nie uczestniczyły w Projekcie do czasu złożenia Wniosku o dotację, formularz ten można znaleźć w zakładce „do pobrania” na stronie www.rowes.com.pl,

8)      Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

9)      Oświadczenie Istniejących Wcześniej Przedsiębiorstw Społecznych I Ekonomizujących Się Podmiotów Ekonomii Społecznej,

10)   Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu, oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub

11)   Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu, oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych lub zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy ,

12)   Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT.

 

Dokumenty rekrutacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ROWES – konkurs dotacyjny” można składać osobiście lub przez pełnomocnika pod adresami:

Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Wyszyńskiego 8, 43-173 Łaziska Górne, (tel.: 32 720 23 16)

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Staromiejska 6/8, 40-013 Katowice, (tel.: 501 696 644)

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno. (tel.: 604 188 677)

Możliwa jest również wysyłka drogą pocztową. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo Regulaminie Przyznawania Dotacji Na Utworzenie Miejsc Pracy W Przedsiębiorstwach Społecznych Oraz Podmiotach Ekonomii Społecznej Pod Warunkiem Ich Przekształcenia W Przedsiębiorstwa Społeczne.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Przyznawania Dotacji Na Utworzenie Miejsc Pracy
 2. Załącznik nr 1 do regulaminu dotacji Wniosek o przyznanie dotacji inwestycyjnej (DOC)
 3. Załącznik nr 1 do regulaminu dotacji Wniosek o przyznanie dotacji inwestycyjnej (PDF)
 4. Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Karta oceny formalnej (DOC)
 5. Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Karta oceny formalnej (PDF)
 6. Załącznik nr 2 do regulaminu dotacji biznesplan (DOC)
 7. Załącznik nr 2 do regulaminu dotacji biznesplan (PDF)
 8. Załącznik nr 2 do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Karta oceny merytorycznej (DOC)
 9. Załącznik nr 2 do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Karta oceny merytorycznej(PDF)
 10. Załącznik nr 3 do regulaminu dotacji Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji (DOC)
 11. Załącznik nr 3 do regulaminu dotacji Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji(PDF)
 12. Załącznik nr 3 do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Deklaracja bezstronności i poufności (DOC)
 13. Załącznik nr 3 do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Deklaracja bezstronności i poufności(PDF)
 14. Załącznik nr 4 do regulaminu dotacji Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego (DOC)
 15. Załącznik nr 4 do regulaminu dotacji Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego(PDF)
 16. Załącznik nr 5 do regulaminu dotacji Deklaracja Osoby (DOC)
 17. Załącznik nr 5 do regulaminu dotacji Deklaracja Osoby(PDF)
 18. Załącznik nr 6 do regulaminu dotacji Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (DOC)
 19. Załącznik nr 6 do regulaminu dotacji Oświadczenie o kwalifikowalności VAT(PDF)
 20. Załącznik nr 7 do regulaminu dotacji wniosek o przyznanie pomocy pomostowej (DOC)
 21. Załącznik nr 7 do regulaminu dotacji wniosek o przyznanie pomocy pomostowej(PDF)
 22. Załącznik nr 8 do regulaminu dotacji wniosek o przyznanie przedłużonej pomocy pomostowej (DOC)
 23. Załącznik nr 8 do regulaminu dotacji wniosek o przyznanie przedłużonej pomocy pomostowej(PDF)
 24. Załącznik nr 9 do regulaminu dotacji Regulamin Komisji Oceny Wniosków
 25. załącznik nr 10 do regulaminu dotacji umowa o dofinansowanie (DOC)
 26. załącznik nr 10 do regulaminu dotacji umowa o dofinansowanie(PDF)
 27. załącznik nr 11 do regulaminu dotacji umowa o podstawowe przedłużone wsparcie pomostowe (DOC)
 28. załącznik nr 11 do regulaminu dotacji umowa o podstawowe przedłużone wsparcie pomostowe(PDF)
 29. Załącznik nr 12 do regulaminu dotacji wniosek odwoławczy (DOC)
 30. Załącznik nr 12 do regulaminu dotacji wniosek odwoławczy(PDF)
 31. załącznik nr 13 do regulaminu dotacji Krajowy_Program_Rozwoju_Ekonomii_Spolecznej_wersja_17.09.2013(PDF)
 32. załącznik nr 14 do regulaminu dotacji Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020(PDF)
 33. załącznik nr 15 do regulaminu dotacji Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego …(PDF)
 34. Załącznik nr 16 do regulaminu dotacji Oświadczenie Istniejących Wcześniej Przedsiębiorstw Społecznych I Ekonomizujących Się Podmiotów Ekonomii Społecznej  (DOC)
 35. Załącznik nr 16 do regulaminu dotacji Oświadczenie Istniejących Wcześniej Przedsiębiorstw Społecznych I Ekonomizujących Się Podmiotów Ekonomii Społecznej(PDF)
 36. Załącznik nr 17 do regulaminu dotacji Oświadczenie Nowoutworzonego Przedsiębiorstwa Społecznego (DOC)
 37. Załącznik nr 17 do regulaminu dotacji Oświadczenie Nowoutworzonego Przedsiębiorstwa Społecznego(PDF)
 38. Załącznik nr 18 do regulaminu dotacji lista osób preferowanych(PDF)
 39. Załącznik nr 19 do regulaminu dotacji katalog sfer rozwojowych(PDF)
 40. Aneks do Regulaminu Przyznawania Dotacji Na Utworzenie Miejsc Pracy 26.04.2016 (PDF)