business-1297332_640

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza konkurs dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

 

Konkurs prowadzony jest w ramach projektu pt.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” o numerze: RPSL.09.03.01-24-013A/15-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do konkursu zastosowanie mają przepisy Regulamin Przyznawania Dotacji Na Utworzenie Miejsc Pracy W Przedsiębiorstwach Społecznych Oraz Podmiotach Ekonomii Społecznej Pod Warunkiem Ich Przekształcenia W Przedsiębiorstwa Społeczne, obowiązujących przepisów prawa oraz:

1.    dokumentacji konkursowej konkursu nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 prowadzonego w ramach RPO WSL 2014-2020,

2.    Regulaminu Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przez ROWES.

 

Konkurs stanowi drugi etap procedury konkursowej umożliwiającej otrzymanie dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym w nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych, w istniejących przedsiębiorstwach społecznych i w podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne.

 

Pozytywne zakończenie procedury konkursowej wiąże się z uzyskaniem prawa do wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub wsparcia pomostowego, pod warunkiem podpisania Umowy dotacyjnej i/lub umowy udzielenia wsparcia pomostowego.

 

Wnioskodawcy, których pomysły uzyskają pozytywną ocenę Komisji Oceny Wniosków otrzymają dodatkowo wsparcie w postaci m.in.: doradztwa ogólnego, doradztwa biznesowego, doradztwa specjalistycznego, szkoleń.

 

Wszystkie formy wsparcia są świadczone bezpłatnie.

 

Termin składania wniosków trwa 23 dni roboczych i upływa w dniu 14.10.2016 o godzinie 12:00. Jako termin złożenia w przypadku wysyłki pocztą uznaje się datę wpływu do lidera lub partnera konsorcjum ROWES.

 

Zgłoszenie do konkursu musi zostać złożone na Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc wraz z wymaganymi załącznikami:

1.    W przypadku nowoutworzonego przedsiębiorstwa społecznego:

1)  potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku osób, które ukończyły cykl szkoleniowo-doradczy w ramach projektów innych akredytowanych OWES,

2)  deklaracje osób spełniających wymagania określone w § 1 ust 4 oraz § 3 ust 3 regulaminu, które mają zostać zatrudnione na nowo utworzonym stanowisku pracy,

3)  Biznesplan na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego  (wspólny dla danego przedsiębiorstwa społecznego),

4)  Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,

5)  harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego (jeśli dotyczy),

6)  Oświadczenie o kwalifikowalności VAT,

7)  Oświadczenie nowoutworzonego przedsiębiorstwa społecznego,

8)  wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, w przypadku spełniania przez Wnioskodawcę wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz w § 6 ust. 2.

9)  pismo przewodnie zawierające wykaz wszystkich dokumentów składanych wraz ze  wnioskiem.

 

2.    W przypadku istniejącego przedsiębiorstwa społecznego:

1)  Biznesplan na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego,

2)  Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,

3)  harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego (jeśli dotyczy),

4)  wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, w przypadku spełniania przez Wnioskodawcę wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz w § 6 ust. 2,

5)  deklaracje osób spełniających wymagania określone w § 1 ust 4 oraz § 3 ust 3 regulaminu, które mają zostać zatrudnione na nowo utworzonym stanowisku pracy,

6)  formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

7)  Oświadczenie Istniejących Wcześniej Przedsiębiorstw Społecznych I Ekonomizujących Się Podmiotów Ekonomii Społecznej,

8)  oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do konkursu, oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub

9)  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu, oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych lub zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy,

10)   oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT,

11)   sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.

12)   pismo przewodnie zawierające wykaz wszystkich dokumentów składanych wraz ze  wnioskiem.

 

3.    W przypadku podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne:

1)  Biznesplan na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego,

2)  Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,

3)  harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego (jeśli dotyczy),

4)  wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego, w przypadku spełniania przez Wnioskodawcę wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz w § 6 ust. 2,

5)  deklaracje osób spełniających wymagania określone w § 1 ust 4 oraz § 3 ust 3 regulaminu, które mają zostać zatrudnione na nowo utworzonym stanowisku pracy,

6)  formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

7)  Oświadczenie Istniejących Wcześniej Przedsiębiorstw Społecznych I Ekonomizujących Się Podmiotów Ekonomii Społecznej,

8)  oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu, oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub

9)  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu, oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych lub zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy ,

10)   oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT.

11)   pismo przewodnie zawierające wykaz wszystkich dokumentów składanych wraz ze  wnioskiem.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ROWES – konkurs dotacyjny” można składać osobiście lub przez pełnomocnika pod adresami:

Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Wyszyńskiego 8, 43-173 Łaziska Górne, (tel.: 32 720 23 16)

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Staromiejska 6/8, 40-013 Katowice, (tel.: 501 696 644)

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno. (tel.: 604 188 677)

Możliwa jest również wysyłka drogą pocztową. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo Regulaminie Przyznawania Dotacji Na Utworzenie Miejsc Pracy W Przedsiębiorstwach Społecznych Oraz Podmiotach Ekonomii Społecznej Pod Warunkiem Ich Przekształcenia W Przedsiębiorstwa Społeczne.

Dokumenty do pobrania:

 1. regulamin-przyznawania-dotacji-na-utworzenie-miejsc-pracy
 2. zalacznik-nr-1-do-regulaminu-dotacji-wniosek-o-przyznanie-dotacji-inwestycyjnej
 3. zalacznik-nr-2-do-regulaminu-dotacji-biznesplan
 4. zalacznik-nr-3-do-regulaminu-dotacji-harmonogram-rzeczowo-finansowy-inwestycji
 5. zalacznik-nr-4-do-regulaminu-dotacji-harmonogram-rzeczowo-finansowy-wsparcia-pomostowego
 6. zalacznik-nr-5-do-regulaminu-dotacji-deklaracja-osoby
 7. zalacznik-nr-6-do-regulaminu-dotacji-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-vat
 8. zalacznik-nr-7-do-regulaminu-dotacji-wniosek-o-przyznanie-pomocy-pomostowej
 9. zalacznik-nr-8-do-regulaminu-dotacji-wniosek-o-przyznanie-przedeu%e2%95%9bonej-pomocy-pomostowej
 10. zalacznik-nr-9-do-regulaminu-dotacji-regulamin-komisji-oceny-wnioskow
 11. zalacznik-nr-10-do-regulaminu-dotacji-umowa-o-dofinansowanie
 12. zalacznik-nr-11-do-regulaminu-dotacji-umowa-o-podstawowe-przedluzone-wsparcie-pomostowe
 13. zalacznik-nr-12-do-regulaminu-dotacji-wniosek-odwoeawczy
 14. załącznik nr 13 do regulaminu dotacji Krajowy_Program_Rozwoju_Ekonomii_Spolecznej_wersja_17.09.2013
 15. załącznik nr 14 do regulaminu dotacji Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020
 16. załącznik nr 15 do regulaminu dotacji Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego …
 17. zalacznik-nr-16-do-regulaminu-dotacji-oswiadczenie-istniejacych-wczesniej-podmiotow
 18. zalacznik-nr-17-do-regulaminu-dotacji-oswiadczenie-nowoutworzonego-przedsiebiorstwa-spolecznego
 19. zalacznik-nr-18-do-regulaminu-dotacji-lista-osob-preferowanych
 20. zalacznik-nr-19-do-regulaminu-dotacji-katalog-sfer-rozwojowych
 21. zalacznik-nr-20-do-regulaminu-dotacji-pismo-przewodnie
 22. regulamin-swiadczenia-uslug-osrodka-wsparcia-ekonomii-spolecznej

 

Całość do pobrania: