Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza nabór pomysłów na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” o numerze: RPSL.09.03.01-24-013A/15-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do naboru zastosowanie mają przepisy Regulaminu Naboru Pomysłów Na Utworzenie Miejsc Pracy, obowiązujących przepisów prawa oraz:

  • dokumentacji konkursowej konkursu nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 prowadzonego w ramach RPO WSL 2014-2020,
  • Regulaminu Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przez ROWES.

Nabór stanowi pierwszy etap procedury konkursowej umożliwiającej otrzymanie dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym w nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych, w istniejących przedsiębiorstwach społecznych i w podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne.

Pozytywne zakończenie procedury naboru pomysłu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa do dotacji.

Pozytywne zakończenie procedury naboru uprawnia do korzystania ze wsparcia ukierunkowanego na przygotowanie podmiotu do udziału w naborze wniosków o wsparcie finansowe, który zostanie ogłoszony odrębnie dla podmiotów, które pozytywnie przejdą procedurę naboru pomysłów oraz skorzystają ze wsparcia określonego w wyniku procesu doradczego.

Wnioskodawcy, których pomysły uzyskają pozytywną ocenę Komisji rekrutacyjnej otrzymają wsparcie w postaci m.in.: doradztwa ogólnego, doradztwa biznesowego, doradztwa specjalistycznego, szkoleń, animacji.

Wszystkie formy wsparcia są świadczone bezpłatnie.

Termin składania wniosków trwa 30 dni roboczych i upływa w dniu 28 październik 2016 roku o godzinie 12:00. Jako termin złożenia w przypadku wysyłki pocztą uznaje się datę wpływu.

Zgłoszenie rekrutacyjne musi zostać złożone na Formularzu Pomysłu Biznesowego, a w przypadku gdy w naborze Kandydat/Wnioskodawca bierze udział wraz z grupą osób fizycznych, które mają zostać zatrudnione na nowo utworzonym stanowiskach pracy, konieczne jest dołączenie jednej Listy osób (załącznik nr 2 do Regulaminu Naboru) oraz Deklarację Osoby (załącznik nr 3 do Regulaminu Naboru) w ilości odpowiadającej liczbie osób na liście.

Jeśli Kandydat nie jest uczestnikiem projektu pt.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, konieczne jest dołączenie dokumentów, które można znaleźć w zakładce „Do Pobrania”:

dla osób fizycznych:

  • Formularz zgłoszeniowy osób fizycznych,

instytucji (osób prawnych):

  • Formularz zgłoszeniowy instytucji,
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • Oświadczenie o pomocy de minimis, lub kopie zaświadczeń potwierdzających otrzymanie pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych.

Dokumenty rekrutacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ROWES – nabór pomysłów” można składać osobiście lub przez pełnomocnika pod adresami:

  • Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Wyszyńskiego 8, 43-173 Łaziska Górne, (tel.: 32 720 23 16)
  • Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Staromiejska 6/8, 40-013 Katowice, (tel.: 501 696 644)
  • Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno. (tel.: 604 188 677)

Możliwa jest również wysyłka drogą pocztową. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w Regulaminie Naboru Pomysłów Na Utworzenie Miejsc Pracy.

Dokumenty do pobrania: