Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza nabór pomysłów na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” o numerze: RPSL.09.03.01-24-013A/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do naboru zastosowanie mają przepisy Regulaminu Naboru Pomysłów Na Utworzenie Miejsc Pracy, obowiązujących przepisów prawa oraz:

 • dokumentacji konkursowej konkursu nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 prowadzonego w ramach RPO WSL 2014-2020,
 • Regulaminu Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przez ROWES.

Nabór stanowi pierwszy etap procedury konkursowej umożliwiającej otrzymanie dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym w nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych, w istniejących przedsiębiorstwach społecznych i w podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne.

Pozytywne zakończenie procedury naboru pomysłu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa do dotacji.

Pozytywne zakończenie procedury naboru uprawnia do korzystania ze wsparcia ukierunkowanego na przygotowanie podmiotu do udziału w naborze wniosków o wsparcie finansowe, który zostanie ogłoszony odrębnie dla podmiotów, które pozytywnie przejdą procedurę naboru pomysłów oraz skorzystają ze wsparcia określonego w wyniku procesu doradczego.

Wnioskodawcy, których pomysły uzyskają pozytywną ocenę Komisji rekrutacyjnej otrzymają wsparcie w postaci m.in.: doradztwa ogólnego, doradztwa biznesowego, doradztwa specjalistycznego, szkoleń, animacji.

Wszystkie formy wsparcia są świadczone bezpłatnie.

Termin składania wniosków trwa 21 dni roboczych i upływa w dniu 31 marca 2017 roku o godzinie 12:00. Jako termin złożenia w przypadku wysyłki pocztą uznaje się datę wpływu.

Zgłoszenie rekrutacyjne musi zostać złożone na Formularzu Pomysłu Biznesowego, a w przypadku gdy w naborze Kandydat/Wnioskodawca bierze udział wraz z grupą osób fizycznych, które mają zostać zatrudnione na nowo utworzonym stanowiskach pracy, konieczne jest dołączenie jednej Listy osób (załącznik nr 2 do Regulaminu Naboru) oraz Deklarację Osoby (załącznik nr 3 do Regulaminu Naboru) w ilości odpowiadającej liczbie osób na liście.

Jeśli Kandydat nie jest uczestnikiem projektu pt.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, konieczne jest dołączenie dokumentów, które można znaleźć w zakładce „Do Pobrania” lub na dole strony:

dla osób fizycznych:

 • Formularz zgłoszeniowy osób fizycznych,

instytucji (osób prawnych):

 • Formularz zgłoszeniowy instytucji,
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Oświadczenie o pomocy de minimis, lub kopie zaświadczeń potwierdzających otrzymanie pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych.

Dokumenty rekrutacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ROWES – nabór pomysłów” można składać osobiście lub przez pełnomocnika pod adresami:

Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Wyszyńskiego 8, 43-173 Łaziska Górne, (tel.: 32 720 23 16)
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Staromiejska 6/8, 40-013 Katowice, (tel.: 501 696 644)
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno. (tel.: 604 188 677)
Możliwa jest również wysyłka drogą pocztową. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w Regulaminie Naboru Pomysłów Na Utworzenie Miejsc Pracy.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Naboru Pomysłów Na Utworzenie Miejsc Pracy
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Naboru – Formularz Pomysłu Biznesowego
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu Naboru – Lista Osób
 4. Załącznik nr 3 do Regulaminu Naboru – Deklaracja Osoby

 

 1. Regulamin Komisji Rekrutacyjnej Naboru Pomysłów Na Utworzenie Miejsc Pracy W Przedsiębiorstwach Społecznych
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej – Karta Oceny Formularza Pomysłu Biznesowego

 

 1. formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014)
 2. Formularz zgłoszeniowy – osoba prawna – v 1.2 20160705 Formularz zgłoszeniowy – osoba prawna – v 1.2 20160705
 3. Oświadczenie-o-pomocy-de-minimis-v.1.1
 4. Formularz zgłoszeniowy – osoba fizyczna – v 1.4 20160705 Formularz zgłoszeniowy – osoba fizyczna – v 1.4 20160705