Katarzyna Loska-Szafrańska – Kierownik ROWES 2.0, koordynator merytoryczny i finansowy, specjalista ds. wsparcia PES i PS

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami EFS, doradztwa zawodowego. Związana z sektorem pozarządowym od 1999 roku. Doświadczona trenerka i doradczyni z zakresu tworzenia PES, podmiotów reintegracyjnych, zarządzania organizacją, zarządzania finansami w PES, wprowadzania procesów jakości w działalności organizacji, coach w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych, inicjatorka licznych działań w społeczności lokalnej oraz działań we współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych, ekspertka z zakresu ekonomii społecznej.  W latach 2002 -2008 Wiceprezes Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych, od 2008 Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, od 2015 Wiceprezes Katowickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA.

 

Piotr Stoły – animator

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, ekspert z zakresu ekonomii społecznej i szeroko rozumianej działalności pozarządowej. Trener i szkoleniowiec z zakresu zarządzania projektami, ekonomii społecznej, moderator strategii rozwoju ekonomii społecznej, animator działalności na rzecz osób wykluczonych społecznie, twórca partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej. Posiada ukończony z wyróżnieniem kurs EURO-NGO oraz „Lider”, finansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Sylwia Krawczyk – animator, doradca kluczowy

Socjolog i doradca zawodowy. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania kadrami doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Bankowej. Posiada szeroko pojęte doświadczenie w pracy w projektach, ze społecznością lokalną. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami rynku pracy. Prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, technik sprzedaży i negocjacji, a także różnego typu zajęcia animacyjne.

 

Anna Polak – animator wspierający, specjalista ds. wsparcia PES i PS

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na wydziale Pedagogiki Specjalnej. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, animacji społeczności lokalnych oraz realizowania projektów EFS. Z sektorem śląskich organizacji pozarządowych jest związana od 20-tu lat. Lubi wyzwania – zawodowe i osobiste. Jej pasja to dalekie rowerowe wycieczki i dobra książka. Życiowe motto: „Musimy mieć siły, żeby spełniać swoje marzenia. Trzeba tylko znaleźć w sobie odwagę”.

 

Anna Nowicka-Rzeszutek – animator, doradca kluczowy i biznesowy

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego wydziału Prawa i Administracji oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Z FRES-em związana prawie od początku jego istnienia, aktualnie zajmuje się doradztwem i animacją. Prowadzi warsztaty, szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia ngo, marketingu,  komunikacji, pracy w zespole. Współautorka publikacji dotyczących III sektora. Koordynatorka projektów kojarzona również z innymi organizacjami pozarządowymi min. członkini Regionalnego Centrum Wolontariatu. Z trzecim sektorem związana od 13 lat. Ukończyła Kurs języka migowego SJM. Prywatnie miłośniczka literatury Andrzeja Pilipiuka. „Jakby Wędrowycz mógłby być moim dziadkiem”. W górach lubi odkrywać urokliwe miejsca.

 

Anna Miczka-Klosa – animator, doradca kluczowy

Socjolożka, doświadczona trenerka, absolwentka Ślaskiej Akademii Liderek, oraz wielu innych szkoleń, animatorka, była przedsiębiorczyni. Posiada doświadczenie w pracy w projektach jako ich pomysłodawczyni i koordynatorka. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Pracuje ze społecznością lokalną. Założycielka i prezeska Fundacji Cambio. Prowadzi warsztaty oraz doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia NGO oraz w obszarze umiejętności miękkich.

 

Magdalena Szymała–Skorek – doradca biznesowy, doradca specjalistyczny

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego na specjalizacji finanse i inwestycje, trener i doradca z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie finansów, prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planów i księgowości w PES, prezeska przedsiębiorstwa społecznego.

 

Michał Szafrański – doradca biznesowy

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego na specjalizacji finanse i inwestycje, trener i doradca z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie finansów, prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planów i księgowości w PES , prezes zarządu dwóch spółek z o.o.

 

Łukasz Tworek – doradca specjalistyczny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Odbywał aplikację radcowską  przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat), spółek prawa handlowego oraz podmiotów takich jak fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne. Występował także jako pełnomocnik w wielu postępowania administracyjnych i cywilnych. W zawodzie prawnika od 2008 r.

 

Zofia Kastelik-Krzyżowska – specjalista ds. wsparcia PES i PS, specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania projektami EFS, Zarządzania zasobami ludzkimi i Doradztwa zawodowego. Posiada 12-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, zaczynając do współpracy wolontarystycznej, poprzez administrowanie, koordynację i rozliczanie projektów europejskich. Od 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, prowadzi doradztwo, szkolenia i działania animacyjne dla organizacji i podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Ekspert z zakresu ekonomii społecznej, zarządzania organizacją pozarządową, zarządzania projektami, pozyskiwania środków na działalność organizacji, tworzenia i prowadzenia podmiotów reintegracyjnych.

 

Katarzyna Bąk – animator

Z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych związana od 2016 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zajmuje się prowadzeniem animacją lokalną i wsparciem grup nieformalnych. Posiada doświadczenie w tworzeniu partnerstw międzysektorowych i realizacji projektów aktywizujących społeczeństwo lokalne. Mobilny doradca Sektora 3.0.
Na doświadczenie zawodowe składa się kilkaset godzin przeprowadzonych szkoleń i spotkań doradczych. Działa w organizacjach.

 

Tomasz Pawłowski – doradca kluczowy

Pracownik Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych od 2006 roku. Absolwent socjologii Uniwersytetu Opolskiego. Ukończone studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Opolskim, doktorant Uniwersytetu Śląskiego na kierunku socjologia. Ukończona Szkoła Trenerów Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum. Certyfikowany doradca biznesowy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Na doświadczenie zawodowe składa się kilkaset godzin przeprowadzonych szkoleń i spotkań doradczych.
Działa w organizacjach.

 

Łukasz Gorczyński – doradca kluczowy

Pracownik Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych od 2009 roku. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku dziennikarstwo. Ukończone studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, doktorant Uniwersytetu Śląskiego na kierunku socjologia. Ukończona Szkoła Trenerów Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum. Certyfikowany doradca biznesowy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.  Na doświadczenie zawodowe składa się kilkaset godzin przeprowadzonych szkoleń i spotkań doradczych.
Działa w organizacjach.

 

Łukasz Kasprzyk – Specjalista ds. działań partnerskich

Pracownik Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych od 2018 roku. Twórca klastra przemysłów kreatywnych i kulturalnych Made In Śląsk. Autor i realizator m.in. festiwali, koncertów, wystaw, warsztatów. Animator kultury. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego, programów europejskich, tworzenia strategii oraz klastrów. Działa w organizacjach.

 

Mateusz Eichner– doradca kluczowy i biznesowy ROWES 2.0

Psycholog, socjolog – prezes stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor strategii rozwiązywania problemów społecznych, publikacji oraz badań społecznych i ewaluacyjnych dotyczących sfery społecznej. Specjalista z zakresu budowania partnerstw. Współautor podręcznika dotyczącego zawierania partnerstw i realizacji projektów partnerskich wydanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2011 roku. Autor wielu projektów aktywizacji zawodowej i społecznej grup wykluczonych, doradca zawodowy. Od 2004 roku związany z Instytutem Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, obecnie członek zarządu, współpracownik MOPS Katowice, przewodniczący rady programowej i współzałożyciel Centrum Społecznego Rozwoju (od 2004 roku), nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy. Jego zainteresowania związane są z nowymi formami aktywizacji jednostek i grup społecznych, partnerstwem oraz z ekonomią społeczną.

 

Andrzej Walas– specjalista ds. wsparcia Przedsiębiorstw Społecznych ROWES 2.0

Członek zarządu stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju, ukończył studia magisterskie oraz licencjackie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na specjalności Finanse i Rachunkowość. W latach 2012 do 2015 pracował w biurze rachunkowym na stanowisku księgowego. Od grudnia 2015 pracuje na stanowisku specjalisty ds. wsparcia Przedsiębiorstw Społecznych, a od marca 2017 do sierpnia 2018 roku pełnił funkcję koordynatora finansowego projektu  pt. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”. Po godzinach pracy prowadzi księgowość i pomaga realizować projekty ze strony finansowej podmiotom ekonomii społecznej. Hobbistycznie zajmuje się rysunkiem oraz rzeźbą, dodatkowo interesuje się (sztampa) dobrym serialem i kiepską muzyką.

 

Justyna Tulaja– animator i doradca kluczowy ROWES 2.0

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii (specjalizacja psychologia zarządzania), doktorat dotyczący psychologii reklamy (wykorzystanie perswazji narracyjnej w reklamie). Jest również magistrem prawa interesującym się prawem reklamy. Od 2005 roku działa aktywnie w obszarze organizacji pozarządowych jako koordynator wielu inicjatyw dotyczących zmiany społecznej (programy dla animatorów kultury, trenerów sporu, działania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób w defaworyzowanej sytuacji). Realizowała działania w charakterze facylitatora (przygotowanie platformy dotyczącej edukacji), mentora (projekty dla animatorów społeczni –kulturalnych). Koordynator projektów dotyczących filmów interaktywnych. Jako trener dzieli się swoją wiedzą podczas szkoleń i warsztatów organizowanych dla różnych osób.

 

Michał Kosobudzki– animator i specjalista ds. wsparcia przedsiębiorstw społecznych ROWES 2.0

Radca prawny, trener, specjalizuje się w prawie organizacji pozarządowych. W ramach prowadzonej kancelarii obsługuje również podmioty gospodarczej oraz indywidualnych klientów. Od 5 lat wspiera organizacje pozarządowe w poradnictwie prawnym.

 

Aleksandra Widuch– animator ROWES 2.0

W Regionalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej od 2019 roku, od lat związana ze stowarzyszeniem Centrum Społecznego Rozwoju. Przez kilka lat pracowała przy organizacji różnorodnych imprez masowych w Agencji Reklamy Varius Media 2  Obecnie pełni również funkcję pośrednika wolontariatu w Orzeskim Centrum Możliwości prowadzonym przez Centrum Społecznego Rozwoju.

 

Justyna Janota- doradca biznesowy ROWES 2.0

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. Aktualnie realizuje studia podyplomowe „Profesjonalna akademia coachingu”. Jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca. Jest prezesem dwóch Fundacji oraz Spółdzielni Socjalnej, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium.

Podmiotami tworzącymi
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej,
jest konsorcjum

Lider

Logo FRES

Partnerzy

Logo CSR
Logo Gliwice