Od lipca 2020 r. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0, dzięki dodatkowym środkom finansowym z RPO rozpoczyna realizację nowej formy wsparcia – zakupu usług/produktów od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych będących w trudnej sytuacji ze względu na wystąpienie COVID-19.

Podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne, które świadczą usługi cateringowe, usługi czyszczenia czy odkażania, usługi społeczne (np. opiekuńcze, asystenckie), podmioty produkujące środki ochrony osobistej (np. maseczki, przyłbice) czy środki higieniczne (np. dezynfekujące)  powinny złożyć w biurze FRES lub CSR wniosek – załącznik nr 2 do Procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

Z kolei instytucje pomocowe (tj. placówki służby zdrowia, placówki całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19), które widzą pilną potrzebę skorzystania z ww. usług na rzecz swoich pracowników lub podopiecznych  proszone są o kontakt z FRES i CSR w celu ustalenia szczegółów zapotrzebowania.

Nabór wniosków od podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych oraz zapotrzebowania od instytucji pomocowych  będzie prowadzony do wyczerpania puli środków przeznaczonych na przedmiotowe wsparcie lub zakończenia stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Procedury COVID

Załącznik 1 – zapotrzebowanie

Załącznik 2 – wniosek