Organizacje pozarządowe, które realizują lub zamierzają realizować zadania publiczne w oparciu o środki publiczne to informacja dla Was!

Ogłoszono konsultacje publiczne rozporządzenia Ministerstwa Rodziny Pracy i Pomocy Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Do 29 lutego Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej zbiera uwagi do rozporządzenia Prosimy je przesyłać na adres: inkubator.dg@gmail.com