Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju oraz obowiązujące nas wytyczne informujemy, że działalność ROWES 2.0 prowadzona będzie w najbliższym czasie w formie dyżurów mailowych i telefonicznych, bez możliwości spotkań osobistych. Doradcy i animatorzy wciąż są dostępni pod wskazanymi w zakładce KONTAKT numerami telefonów i mailami, można konsultować z nimi pomysły na biznes, biznesplany oraz inne kwestie związane z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej.

Pragniemy jednocześnie poinformować wszystkie podmioty i grupy inicjatywne, które oczekują na posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej (ocena pomysłów na biznes) i Komisji Oceny Wniosków (ocena biznesplanów), że obie te komisje zostaną zwołane w najbliższym możliwym terminie, jak tylko pozwoli na to sytuacja. Pracujemy także nad możliwością pracy zdalnej dla członków komisji i uczestników projektu. O decyzjach będziemy na bieżąco informowali wszystkich zainteresowanych.