W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia funkcji specjalisty ds. diagnozy stanu Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego publikujemy wyniki zapytania ofertowego.

Do pobrania: