Dotacje

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 organizuje wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym poprzez udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy.

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 może udzielać dotacji bezzwrotnych na:

  • tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, o ile przyczyni się to do stworzenia nowych miejsc pracy,
  • tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, zawieszone do odwołania,
  • wsparcie ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej, niebędących przedsiębiorstwami społecznymi, o ile przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy.

Dotacja jest udzielana w oparciu o Wniosek i na podstawie biznesplanu.

Operator wsparcia finansowego przyznając dotację może zapewnić usługi towarzyszące adekwatne do potrzeb osób w przedsiębiorstwie społecznym i samego przedsiębiorstwa społecznego polegających na:

  1. nabywaniu i podnoszeniu wiedzy i umiejętności koniecznych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego z wykorzystaniem różnorodnych form jak: szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp.,
  2. dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
  3. pomocy w uzyskaniu stabilności finansowej poprzez oferowanie wsparcia pomostowego kierowanego przedsiębiorstw społecznych.

Udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji realizowane jest na podstawie Umowy zawartej pomiędzy ROWES 2.0, jako operatorem wsparcia finansowego, a beneficjentem pomocy w sposób określony w Regulamin Świadczenia Usług OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PROWADZONEGO PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2.0 oraz w Regulaminie Wsparcia Finansowego.

 

Przyznawanie dotacji na utworzenie miejsc pracy odbywa się w dwóch etapach:

 

  • Ocena pomysłu biznesowego

Podmiot lub grupa inicjatywna składa (P) Załącznik nr 1 Formularz-Pomysłu-Biznesowego

 

  • Ocena biznesplanów

Podmiot lub grupa inicjatywna składa:

(D) Załącznik nr 4 Wniosek-o-przyznanie-dotacji-inwestycyjnej

(D) Załącznik nr 5 – Biznesplan

D) Załącznik nr 5a Biznesplan Część finansowa

D) Załącznik nr 7 Wniosek-o-przyznanie-pomocy-pomostowej

(D) Załącznik nr 12 Oświadczenie-Istniejących-Wcześniej-Podmiotów

(D) Załącznik nr 13 Oświadczenie-nowotworzonego-przedsiębiorstwa-społecznego

(D) Załącznik nr 14 Pismo-przewodnie

D) Załącznik nr 15 Oświadczenie-o-otrzymanych-wcześniej-dotacjach-na-utworzenie-miejsc-pracy

 

Osoby, które mają być zatrudnione na nowych miejscach pracy składają:

Formularz-zgłoszeniowy_osoba_fizyczna (.pdf)

Oświadczenie_RODO (.doc)

Oświadczenie_osoba wykluczona (.pdf)

Umowa-o-współpracy-os fizyczna (.pdf)

(D) Załącznik nr 6 Deklaracja-Osoby

oraz zaświadczenie z PUP, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i/lub inny dokument potwierdzających kwalifikowalność do grupy docelowej

 

Istniejące przedsiębiorstwa społeczne składają dodatkowo:

Oświadczenie-o-pomocy-de-minimis

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

 

Podmioty, które chcą ubiegać się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego są zobowiązane do złożenia stosownego wniosku:

(D) Załącznik nr 8 Wniosek-o-przyznanie-przedłużonej-pomocy-pomostowej

 

Podmioty, które chcą ubiegać się o zmniejszenie wymiaru etatu są zobowiązane do złożenia stosownego wniosku:

Wniosek o zmniejszenie wymiaru etatu

 

Regulamin Wsparcia Finansowego:

Regulamin Wsparcia Finansowego aktualizacja 01.04.2021

Regulamin Wsparcia Finansowego z załącznikami wersja od 01.04.2021

Regulamin Wsparcia Finansowego wersje archiwalne:

Regulamin Wsparcia Finansowego aktualizacja 03.02.2021 do 31.03.2021

Regulamin Wsparcia Finansowego aktualizacja 03.02.2021 z rejestracją zmian do 31.03.2021

Regulamin Wsparcia Finansowego wersja aktualna obowiązująca od 23.06.2020 do 02.02.2021

Regulamin Wsparcia Finansowego wersja obowiązująca od 02.04.2020 do 22.06.2020

Regulamin Wsparcia Finansowego wersja do 1.04.2020

Regulamin-Wsparcia-Finansowego-wraz-z-załącznikami-wersja-aktualna-od-03.02.2021 do 31.03.2021

Regulamin Wsparcia Finansowego wraz z załącznikami wersja aktualna od 23.06.2020 do 02.02.2021

Regulamin Wsparcia Finansowego wraz z załącznikami wersja do 1.04.2020