Dotacja

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 organizuje wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym poprzez udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy.

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 może udzielać dotacji bezzwrotnych na:

  • tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, o ile przyczyni się to do stworzenia nowych miejsc pracy,
  • tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych,
  • wsparcie ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej, niebędących przedsiębiorstwami społecznymi, o ile przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy.

Dotacja jest udzielana w oparciu o Wniosek i na podstawie biznesplanu.

Operator wsparcia finansowego przyznając dotację może zapewnić usługi towarzyszące adekwatne do potrzeb osób w przedsiębiorstwie społecznym i samego przedsiębiorstwa społecznego polegających na:

  1. nabywaniu i podnoszeniu wiedzy i umiejętności koniecznych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego z wykorzystaniem różnorodnych form jak: szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp.,
  2. dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
  3. pomocy w uzyskaniu stabilności finansowej poprzez oferowanie wsparcia pomostowego kierowanego przedsiębiorstw społecznych.

Udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji realizowane jest na podstawie Umowy zawartej pomiędzy ROWES 2.0, jako operatorem wsparcia finansowego, a beneficjentem pomocy w sposób określony w Regulamin Świadczenia Usług OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PROWADZONEGO PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2.0 oraz w Regulaminie Wsparcia Finansowego.

 

Przyznawanie dotacji na utworzenie miejsc pracy odbywa się w dwóch etapach:

  • Ocena pomysłu biznesowego

Podmiot lub grupa inicjatywna składa Formularz-Pomysłu-Biznesowego

  • Ocena biznesplanów

Podmiot lub grupa inicjatywna składa:

BIZNESPLAN

Biznesplan-Część-finansowa

Wniosek-o-przyznanie-dotacji-inwestycyjnej

Wniosek-o-przyznanie-pomocy-pomostowej

Deklaracja-Osoby

Oświadczenie-nowotworzonego-przedsiębiorstwa-społecznego

Oświadczenie-Istniejących-Wcześniej-Podmiotów-

Oświadczenie o otrzymanych wcześniej dotacjach na utworzenie miejsc pracy

Pismo-przewodnie

 

Regulamin Wsparcia Finansowego:

Regulamin Wsparcia Finansowego wersja aktualna

Regulamin Wsparcia Finansowego wraz z załącznikami wersja aktualna