Doradztwo

W ramach realizacji przez Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 usług rozwoju ekonomii społecznej poprzez:

 • inicjowanie tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych, tworzonych zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego),
 • ekonomizowanie organizacji pozarządowych (podjęcie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej),
 • wsparcie przekształcenia przedsiębiorstwa (organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą, spółdzielni, spółki) w przedsiębiorstwo społeczne,
 • wsparcie tworzenia i funkcjonowania integracyjnych podmiotów ekonomii społecznej,
  przewidziano zindywidualizowane wsparcie kluczowego doradcy prowadzącego grupy i instytucje od początku do końca w procesie tworzenia lub ekonomizowania podmiotu.

W ramach usług doradczych przewiduje się trzy rodzaje doradztwa:

 • o charakterze ogólnym,
 • doradztwo specjalistyczne (prawne, finansowe i marketingowe),
 • doradztwo biznesowe dla istniejących przedsiębiorstw społecznych.

DORADZTWO O CHARAKTERZE OGÓLNYM

W ramach indywidualnej ścieżki wsparcia możliwe będzie otrzymanie instrumentów wspierających, w tym: szkoleniowych, doradczych, partnerstwa, udzielania wsparcia finansowego, dopasowanych do konkretnych potrzeb klienta, które ukierunkowane będą m.in. na:

 • stworzenie przedsiębiorstwa społecznego przez osoby fizyczne,
 • stworzenie przedsiębiorstwa społecznego przez osoby prawne (organizacje lub jednostki samorządu terytorialnego),
 • przekształcenie przedsiębiorstwa (spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów, spółki) w przedsiębiorstwo społeczne,
 • ekonomizację organizacji pozarządowej (podjęcie działalności nieodpłatnej, odpłatnej pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej przez organizację),
 • tworzenie i wspieranie funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ).

Działania te prowadzone są we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze wykluczenia społecznego i rynku pracy, a także z instytucjami, które będą udzielały zwrotnego i bezzwrotnego wsparcia finansowego (np. fundusze poręczeniowe, pożyczkowe, pośrednicy finansowi działający na rzecz tych funduszy).

ROWES 2.0 posiada wypracowane, opisane i stosowane schematy indywidualnego prowadzenia klientów obejmujące:

 • identyfikację klienta,
 • identyfikację potrzeb klienta oraz oczekiwanych efektów działania OWES,
 • plan postępowania dostosowany do specyficznych potrzeb klientów,
 • wdrożenie planu postępowania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe itd.),
 • monitorowanie wdrożenia planu działania,
 • ocenę rezultatów planowanych działań.

Powyższe działania prowadzony są przez DORADCÓW KLUCZOWYCH.

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego obejmuje minimalnie następujące zagadnienia:
a) w zakresie prawnym:

 • prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
 • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
 • podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
 • obowiązki pracodawcy względem pracowników.

b) w zakresie księgowo-podatkowym:

 • rachunkowośd PES,
 • zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
 • księgowośd,
 • płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.

c) w zakresie osobowym:

 • zarządzanie organizacją,
 • zarządzanie pracownikami,
 • zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów.

d) w zakresie finansowym:

 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
 • planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia ProveIt.pl).

e) w zakresie marketingowym

 • planowanie marketingowe,
 • kształtowanie elastyczności ofertowej,
 • polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS,
 • badania rynku,
 • wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES,
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

Powyższe działania prowadzony są przez właściwych DORADCÓW SPECJALISTYCZNYCH.

DORADZTWO BIZNESOWE DLA ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje m.in. następujące działania na rzecz budowania konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej:

 • doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez podmiot ekonomii społecznej działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta – obejmuje doradztwo zawodowe i branżowe),
 • poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
 • przygotowywanie i praca nad biznes planem,
 • negocjacje z instytucjami finansującymi.

Na wniosek przedsiębiorstwa społecznego kluczowy doradca biznesowy pomaga przygotować dla niego kompleksową usługę wsparcia. W pierwszej kolejności usługi takie są świadczone dla PS znajdujących się w sytuacji kryzysowej (ryzyko likwidacji miejsc pracy) lub planujących rozwój (m. in. zwiększenie liczby miejsc pracy, nowego produktu).

Kompleksowa usługa wsparcia polega w szczególności na:

 • pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz oczekiwanych efektów działania,
 • pomoc w przygotowaniu planu działania dostosowany do specyficznych potrzeb klientów,
 • wdrożenie planu działania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe itd.), polegające na organizowaniu i koordynowaniu wsparcia,
 • monitorowanie wdrożenia planu działania,
 • ocenę rezultatów planowanych działań.

Kluczowy doradca biznesowy świadczy usługi wsparcia przy zachowaniu dbałości o autonomię przedsiębiorstwa społecznego, ograniczając do niezbędnego minimum zastępowanie samego przedsiębiorstwa.

Wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych zawiera informację o dostępnych instrumentach finansowych w tym instrumentach zwrotnych oraz pomoc w ubieganiu się o nie.

Powyższe działania prowadzony są przez DORADCÓW BIZNESOWYCH.