Na podstawie § 2. Zarządzenia nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 roku:

  1. Podmioty, którym Minister przyznał status akredytowanego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, tracą ten status z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
  2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą wystąpić o uzyskanie akredytacji w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym umowy o dofinansowanie projektu.

Załączniki: