Animacja

Istotnym elementem działań Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 jest pobudzenie aktywności obywatelskiej. Zwiększenie partycypacji społecznej w zakresie ekonomii społecznej odbywa się m. in. poprzez działania animacyjne, edukacyjne i integracyjne.

ROWES prowadzi działania o charakterze animacyjnym, umożliwiającym tworzenie i rozwój podmiotów obywatelskich oraz partnerstw publiczno-społeczno-prywatnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Usługi animacji lokalnej prowadzone przez ukierunkowane są więc na:

  • pobudzenie aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej,
  • ożywienie społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności, polegających na pracy z grupami w środowisku lokalnym, mających szczególnie na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem.

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 oprócz prowadzenia działań animacyjnych, wyszukuje, przygotowuje i wspiera lokalnych animatorów, którzy będą prowadzić stałą działalność animacyjną w danym środowisku. Elementem działań animacyjnych jest także współpraca z podmiotami zewnętrznymi takimi jak organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalni przedsiębiorcy, dotycząca rozwoju ekonomii społecznej.

Usługi animacji lokalnej świadczone przez Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 służą przede wszystkim:

  • tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym,
  • zachęcaniu nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności podmiotów ekonomii społecznej,
  • zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania podmiotów ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Usługi animacji lokalnej w zakresie rozwoju ekonomii społecznej realizowane są m. in. w następujących formach:

  • spotkania animacyjne – spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, różnych sektorów lub różnych regionów,
  • diagnoza środowiska lokalnego – wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu,
  • budowanie partnerstw rozwojowych – formalne ustalenie zasad współpracy różnych stron, celów współpracy, kierunków działao, analiza zasobów i możliwości partnerstwa w celu rozwoju PES i PS,
  • dialog obywatelski – w tym konsultacje społeczne, które dziś stają się niezbędnym elementem współpracy samorządu i mieszkaoców, a często też biznesu i społeczności lokalnej,
  • planowanie strategicznego na terenie działalności OWES, w zakresie mającym na celu uwzględnianie ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym.