Zakup ProspołecznyRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego podpisał z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi umowę licencyjną, która daje możliwość certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim i uprawnia do nadawania im Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Posiadanie znaku wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie. Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Certyfikacja efektywnie wspomaga działania prowadzone przez odznaczone podmioty ekonomii społecznej w zakresie marketingu i public relations.

Kto może poddać się certyfikacji?

Działające na terenie województwa śląskiego:

 • centra integracji społecznej (CIS),
 • zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółki prawa handlowego (spółka non-profit),
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 • pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy),

o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego lub inna działalność o charakterze ekonomicznym.

Co należy zrobić, aby wystąpić o nadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”?

Zapoznać się z Zasadami przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”.

Wypełnić wniosek o certyfikację, do którego należy załączyć:

 • Ankietę Podmiotu Ekonomii Społecznej,
 • Aktualny wyciąg z właściwego rejestru,
 • Bilans i rachunek wyników za ostatni okres obrachunkowy lub – w przypadku podmiotów, które działają krócej niż 12 miesięcy – wyciąg z ksiąg rachunkowych za okres prowadzonej działalności.
 • Złożyć w formie papierowej dokumenty wymienione w pkt. 2 do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o nadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” w województwie śląskim są dostępne na stronie: http://es.rops-katowice.pl/zakup-prospoleczny-teraz-rowniez-w-wojewodztwie-slaskim/

Dodatkowe informacje można uzyskać pod ww. adresem oraz telefonicznie 32-730-68-83 lub 32-730-68-87 lub poprzez kontakt mailowy: des@rops-katowice.pl.

Informacje o znaku w Polsce można znaleźć pod adresem: http://www.zakupprospoleczny.pl/