Dotacja

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej organizuje wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym poprzez udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy.

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społeczne może udzielać dotacji bezzwrotnych na:

  • tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, o ile przyczyni się to do stworzenia nowych miejsc pracy,
  • tworzenie nowych miejsc pracy10 w istniejących przedsiębiorstwach społecznych,
  • wsparcie ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej, niebędących przedsiębiorstwami społecznymi, o ile przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy11.

Dotacja jest udzielana w oparciu o Wniosek i na podstawie biznesplanu.

Operator wsparcia finansowego przyznając dotację zapewnia usługi towarzyszące adekwatne do potrzeb osób w przedsiębiorstwie społecznym i samego przedsiębiorstwa społecznego polegających na:

  1. nabywaniu i podnoszeniu wiedzy i umiejętności koniecznych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego z wykorzystaniem różnorodnych form jak: szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp.,
  2. dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
  3. pomocy w uzyskaniu stabilności finansowej poprzez oferowanie wsparcia pomostowego kierowanego wyłącznie do nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych.

Udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji realizowane jest na podstawie Umowy zawartej pomiędzy ROWES, jako operatorem wsparcia finansowego, a beneficjentem pomocy w sposób określony w Regulaminie Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przez Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

Harmonogram konkursów dotacyjnych organizowanych przez Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

Nabór pomysłów biznesowych Nabór biznesplanów
Data ogłoszenia Termin składania wniosków Data ogłoszenia Termin składania wniosków
I 15.03.2016 06.04.2016 26.04.2016 18.05.2016
II 24.05.2016 15.07.2016 13.09.2016 14.10.2016
III 16.09.2016 28.10.2016 13.01.2017 03.02.2017
IV 30.01.2017 20.02.2017 27.03.2017 24.04.2017
V 02.03.2017 13.04.2017 05.05.2017 26.05.2017
stopka logotypy unijne